ทำฟัน ทันตกรรม คลินิกทำฟัน ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลฟัน

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลฟัน สีลมเด็นตัลบิลดิ้ง คลินิกทำฟัน

สีลมเด็นตัลบิลดิ้ง ชั้นที่ 1 l ชั้นที่ 2 l ชั้นที่ 3 l ชั้นที่ 4 l ชั้นที่ 5
ความเป็นมา . . .

ศูนย์ทันตกรรมคลินิคทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมศูนย์ทันตกรรม

ร้านทำฟันคลินิกทำฟัน

คลินิคทำฟันโรงพยาบาลฟัน

"สีลมเด็นตัลบิลดิ้ง" (Silom Dental Building) ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ซึ่งมีปฎิธานในการจัดตั้งให้เป็น คลินิกทันตกรรมต้นแบบที่ให้บริการตรวจรักษาโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง ครบทุกสาขา ที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์สมัยใหม่ โดยให้บริการกับผู้บริโภคที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคฟันซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการบริการ จากคลินิกทันตกรรมทั่วไป ซึ่งไม่สามารถให้การรักษาทันตกรรมที่สมบูรณ์ได้เต็มที่เนื่องจากมาตรฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ของทันตแพทย์ (Dental Specialties) โดยเฉพาะการบริการการรักษาที่ต้องใช้ เทคโนโลยีชั้นสูง หรือการรักษาทางทันตกรรมแนวใหม่ที่พึ่งถูกคิดค้นขึ้น รวมทั้งมาตรฐานของสถานพยาบาลในรูปแบบสมัยใหม่ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลระดับต้น (Primary Care) รวมทั้งการส่งต่อการรักษาไปยังผู้เชี่ยวชาญ (Secondary & Tirtiary Care) ที่มีมาตรฐานการรักษารวมทั้งการบริการที่พึงพอใจ

"สีลมเด็นตัลบิลดิ้ง" คือสถานพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมที่มีการบริหารในรูปของ "คลินิกทันตกรรมคุณภาพ" โดยมีการกำหนดมาตรฐานการรักษาทางทันตกรรมทุกสาขาแบบองค์รวม โดยทีมทันตแพทย์กว่า 40 ท่าน ควบคุมคุณภาพการรักษาและการบริการโดย "ศูนย์คุณภาพสีลมเด็นตัลบิลดิ้ง"

สีลมเด็นตัลบิลดิ้ง . . .

"เป็นสถานพยาบาลทันตกรรมคุณภาพที่เน้นการให้บริการทางด้านทันตกรรมครบวงจรทุกสาขา"

วิสัยทัศน์ . . .

"เราจะเป็นผู้นำทันตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย"

พันธกิจ . . .

"สีลมเด็นตัลบิลดิ้ง มุ่งมั่นให้บริการทางด้านทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยทีมบุคลากรคุณภาพเพื่อผู้รับบริการประทับใจ ผู้ให้บริการมีความสุข"

นโยบาย . . .

"มุ่งมั่น ให้บริการรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด"

ทีมงานของเรา . . .

"สีลมเด็นตัลบิลดิ้ง" มีทีมงานบริหาร ที่ประกอบด้วยทีมทันตแพทย์ที่ผ่านหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลและมีความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) และมีความชำนาญสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมในสายอาชีพทันตกรรม ที่มีความรู้, ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์เกี่ยวกับงานทันตกรรมมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี

"สีลมเด็นตัลบิลดิ้ง" มีทีมทันตแพทย์ที่จบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตเฉพาะสาขาทุกสาขา ที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่มีชื่อเสียง ที่ผ่านการศึกษาต่อเฉพาะสาขา ระดับหลังปริญญา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกจากสถาบันที่มีชื่อทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระดับอาจารย์ทันตแพทย์ ซึ่งทำการสอนและอบรมนักศึกษาทันตแพทย์ ทั้งระดับก่อนปริญญา และหลังปริญญา

นอกจากนี้ "สีลมเด็นตัลบิลดิ้ง" ยังมีทีมบุคลากร และทีมที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชน จากสถาบันชั้นนำ ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ HA (Hospita Accreditation) ซึ่งจะให้ความรู้โดยการจัดอบรมบุคลากรทางทันตแพทย์ ได้แก่ ผู้ช่วยทันตแพทย์, ช่างทันตกรรม, ช่างเทคนิคบริการ, งานทันตเวชระเบียน และงานคลินิกบริการ

ทีมทันตแพทย ที่มีความรู้ความชำนาญ

ทีมศูนย์คุณภาพ ที่ทุ่มเทกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ

ทีมบริหาร ที่เข้าถึงความต้องการของผู้ป่วยและ

ทีมบุคลากร ที่ตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย ที่วางไว้

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน
ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com