stem cell สเต็มเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิด สเต็มเซลล์ฟันน้ำนม สเต็มเซลล์ฟันคุด

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

การจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด Tooth Stem Cell Bank

สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด

เกี่ยวกับสเต็มเซลล์ Stem Cell

ขั้นตอนการเก็บรักษาสเต็มเซลล์

เซลล์ต้นกำเนิดกับงานวิจัยต่างๆ

ข่าวสารเซลล์ต้นกำเนิด

สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell

สเต็มเซลล์ Stem Cell

สเต็มเซลล์ คืออะไร

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) คือเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังไม่พัฒนาไปทำหน้าที่เฉพาะ จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นได้ สามารถแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลง (Differentiate) ไปเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ ภายใต้สภาวะที่ถูกกำหนดและควบคุมให้สามารถเจริญเติบโตเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะต่าง ๆ กระดูก สามารถพัฒนาซ่อมแซมระบบภูมิคุ้มกัน และสามารถพัฒนาให้ทดแทนเซลล์ที่ถูกทำลายจากการบาดเจ็บหรือจากโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้ เสต็มเซลล์สามารถพบได้หลายแหล่ง ได้แก่ ไขกระดูก (Bone marrow) เลือด (Peripheral blood) เลือดจากสายรก (Cord blood) รก (Placenta) ไขมัน (Adipose tissue) ฟันน้ำนม (Baby teeth) และฟันคุด (Impacted Tooth) เป็นต้น ทั้งนี้เซลล์จากต้นกำเนิดจากเซลล์ไขกระดูกและเซลล์เม็ดเลือดจะมีคุณภาพด้อยกว่า และยากต่อการจัดเก็บ เมื่อเทียบกับเซลล์ต้นกำเนิดที่ได้จากฟันน้ำนมและฟันคุด ดังนั้นการจัดเก็บเซลต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมและฟันคุด จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง เพราะสามารถที่จะจัดเก็บได้ง่าย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมาก โดยการนำเซลต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมและฟันคุด ไปจัดเก็บไว้ที่ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมและฟันคุด (Tooth Cell Bank) เพื่อการเก็บรักษาไว้ใช้ในอนาคต

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเซลล์ต้นกำเนิด คือ เซลล์ที่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นเซลล์ชนิดใด มีความสามารถในการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนตัวเองได้ และสามารถพัฒนาเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งในที่สุดอาจกลายเป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม

Stem Cells สามารถแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลง (Differentiate) ไปเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ ภายใต้สภาวะที่ถูกกำหนดและควบคุมให้สามารถเจริญเติบโต เป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะต่าง ๆ กระดูก สามารถพัฒนาซ่อมแซมระบบภูมิคุ้มกัน และสามารถพัฒนาให้ทดแทนเซลล์ที่ถูกทำลายจากการบาดเจ็บหรือจากโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้

สเต็มเซลล์แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. Embryonic Stem cell เป็นเซลล์ที่สามารถแยกได้จาก Embryo หรือตัวอ่อนในระยะ Blastocyst มีความสามารถในการแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลง (Differentiate) ไปเป็นเซลล์อื่นๆได้เกือบทุกชนิด (Pluripotency) แต่การนำสเต็มเซลล์ชนิดนี้มาใช้ มีปัญหาทางด้านจริยธรรม

2. Adult stem cell คือสเต็มเซลล์ทุกชนิดที่พบในอวัยวะต่างๆ นับตั้งแต่เมื่อคนหรือสัตว์คลอดออกมาจากครรภ์ เป็นสเต็มเซลล์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์อื่นๆได้หลายชนิด (Multipotency) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและแหล่งที่มาของสเต็มเซลล์ชนิดนั้นๆ

สเต็มเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมและสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันคุด

เซลล์ต้นกำเนิดสามารถรักษาโรคใดได้บ้าง

การบำบัดรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด แบ่งออกได้เป็นหลายชนิด และในปัจจุบันเซลล์ต้นกำเนิดเริ่มเป็นที่ยอมรับว่าสามารถรักษาโรคได้หลายชนิด ในสหรัฐอเมริกาการบำบัดรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด มีประสิทธิภาพ ในการโรคเลือด มะเร็งบางชนิด และโรคอื่นๆ มานานกว่า 10 ปี และยังมีการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก เป็นที่ยอมรับว่าการบำบัดรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดในระยะต่อไป จะสามารถนำมาใช้รักษาโรคเกี่ยวกับสมอง อาทิเช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคพาร์กินสัน และภาวะสมองเสื่อมก่อนวัย การได้รับบาดเจ็บของไขสันหลัง โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง โรค MS และ ALS ข้อเสื่อม โรคที่มีผลสืบเนื่องมาจากความเสื่อมของอวัยวะ มะเร็งบางชนิด และโรคหัวใจ

นักวิจัยได้ค้นพบว่า เยื่อในของฟันน้ำนมของเด็กบางซี่ ประกอบด้วยเซลล์ชนิด Chondrocyte, Osteoblast, Adipocyte และ เซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal เซลล์ชนิดต่างๆทั้งหมดเหล่านี้มีศักยภาพอย่างสูงในการรักษาโรคอื่นๆที่มิได้ระบุไว้ในรายการข้างต้น ศักยภาพของการนำเอาเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมมาใช้ประโยชน์ในการรักษา จะรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง เช่น อัลไซเมอร์, พาร์กินสัน และ ALS โรคหัวใจเรื้อรัง ตัวอย่างเช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง โรคที่เกี่ยวกับกระดูกและฟัน รวมทั้งการนำมาใช้ในการปลูกถ่ายฟันและกระดูก ศักยภาพที่มีความสำคัญสูงสุดประการหนึ่ง คือ การนำเอาเซลล์ต้นกำเนิดชนิดนี้ มาใช้ในการรักษาภาวะ อัมพาตที่มีผลสืบเนื่องมาจากไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพจากการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด ชนิด Mesenchymal จากแหล่งอื่นๆมาแล้ว ความพยายามในการนำเอาเซลล์ต้นกำเนิดมารักษาโรคเหล่านี้ กำลังมีการดำเนินการโดยนักวิจัยที่มีความสามารถสูง ในสถาบันการแพทย์ที่ดีที่สุด หลายแห่งทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับว่า การรักษาโรคเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า


กลับไป

หน้า 1 l 2 l 3 l 4 l 5

หน้าต่อไป

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com