stem cell สเต็มเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิด สเต็มเซลล์ฟันน้ำนม สเต็มเซลล์ฟันคุด

www.silomdental.com

หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

ทันตกรรมรากเทียม l ทันตกรรมประดิษฐ์ l ทันตกรรมจัดฟัน l ทันตกรรมตกแต่ง l ทันตกรรมฟอกสีฟัน l รักษารากฟัน

ศัลยศาสตร์ช่องปาก l ทันตกรรมเด็ก l ปริทันตวิทยา l ทันตกรรมบูรณะ l ทันตกรรมบดเคี้ยว l ทันตกรรมทั่วไป

การจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด Tooth Stem Cell Bank

สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด

เกี่ยวกับสเต็มเซลล์ Stem Cell

ขั้นตอนการเก็บรักษาสเต็มเซลล์

เซลล์ต้นกำเนิดกับงานวิจัยต่างๆ

ข่าวสารเซลล์ต้นกำเนิด

สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell
สเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด stem cell

เซลล์ต้นกำเนิดจากฟัน

ชนิดของเซลล์ต้นกำเนิดจากฟัน

Adipocytes ใช้ประโยชน์สำหรับซ่อมแซมการถูกทำลายของกล้ามเนื้อหัวใจ (Heart Muscle) ซึ่งเป็นสาเหตุจาก โรคหัวใจวาย (Heart Attack) อย่างรุนแรง มีการวิจัยเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าสามารถใช้รักษา Cardiovascular Disease, Spine และ Orthopedic Conditions, Congestive Heart Failure, Crohn’s Disease และสามารถใช้ในการทำ Plastic Surgery

Chondrocytes and Osteoblasts ใช้ประโยชน์ในการเจริญเป็นกระดูก (Bone) และกระดูกอ่อน (Cartilage) ที่มีความเหมาะสมสำหรับการปลูกถ่าย (Transplant) และมีการทดลองใช้เพื่อปลูกฟันในสัตว์ทดลอง

Mesenchymal Stem Cells ใช้ประโยชน์ในการซ่อมแซมการบาดเจ็บของไขสันหลัง (Spinal Cord Injury) ใช้ในการฟื้นฟูความรู้สึกและการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต และมีศักยภาพในการรักษา Degenerative Disorders เช่น Alzheimer, Parkinson’s Disease, Cerebral Palsy และยังพบว่า Mesenchymal Stem Cells มีศักยภาพในการรักษา (Therapeutic Potential) มากกว่า Adult Stem Cells ชนิดอื่นๆ

ขั้นตอนในการเก็บและรักษา stem cells จากฟันน้ำนม

1. การเก็บฟันน้ำนม - หลังจากฟันโยกพร้อมที่จะหลุดอาจจะเก็บโดยทันตแพทย์ หรือเมื่อฟันหลุดร่วงออกมาเอง การเก็บฟันน้ำนมให้ทำตามวิธีการที่ให้ไว้ โดยเคร่งครัด และจัดส่งฟันให้ห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากฟันหลุด

2. การแยก Stem Cells - นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในการแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนม ของ BioEden Asia จะดำเนินการเพื่อให้ได้คุณภาพและทำการเพาะเลี้ยงให้มีปริมาณของ stem cells มากเพียงพอในการเก็บเพื่อการใช้ในอนาคต รวมทั้งทำการทดสอบการปนเปื้อนจากเชื้อโรคต่างๆ และการมีชีวิต (viability test) ของ stem cells ก่อนทำการเก็บรักษาด้วย

3. การเก็บรักษา Stem Cells - ทำการเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -150 °C โดยจัดเก็บแยกเป็น 2 ส่วน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษา

ขบวนการจัดเก็บทุกขั้นตอน ดำเนินการในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน GMP โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีความชำนาญในการเก็บรักษา stem cells จากฟันน้ำนมและมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามมาตรฐานของ FDA guidelines

การเก็บและรักษา stem cells ที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาที่ฟันโยกอยู่ในปาก ระยะเวลาระหว่างที่ฟันหลุดออกมาจนถึงส่งฟันให้ห้องปฏิบัติการ การแยกเก็บเซลล์ในห้องปฏิบัติการ การเก็บฟันในหลอดพลาสติกและใส่นมสดที่ปราศจากเชื้อ ต้องพยายามไม่ให้ปนเปื้อนจากสิ่งอื่นๆ เนื่องจากอาจจะเกิดติดเชื้อโรคต่างๆได้ อุณหภูมิที่ใช้เก็บต้อง 4 °C (ไม่เก็บฟันในช่องแข็ง) สภาวะที่ใช้ในการจัดส่งฟันไปยังห้องปฏิบัติการ ฟันที่ได้ต้องเป็นฟันหนึ่งในสิบสองซี่ตามรูปและเป็นฟันที่ไม่ผุ

ถึงแม้ว่ายังไม่มีการนำเอาเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในปัจจุบัน แต่ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการพัฒนาวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดชนิดต่างๆ แสดงให้เห็นศักยภาพที่จะนำมาใช้ในการรักษาโรคในอนาคตได้มากมาย ดังนั้นการจัดให้มีธนาคารจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากฟัน ย่อมมีประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาวิจัย และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปจัดเก็บฟันที่ถูกถอนหรือร่วงหลุดออก สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในอนาคต

การเก็บและรักษา stem cells จากฟันน้ำนม
การเก็บและรักษา stem cells จากฟันน้ำนม
การเก็บและรักษา stem cells จากฟันน้ำนม
การเก็บและรักษา stem cells จากฟันน้ำนม

กลับไป

หน้า 1 l 2 l 3 l 4 l 5

หน้าต่อไป

เครื่องฟอกสีฟัน l เครื่องทำความสะอาดฟัน Air Flow l เครื่อง X-Ray ทันตกรรม l เครื่องตัดแต่งเนื้อเยื่อ l กล้องส่องในช่องปาก

เครื่องผ่าตัดทางทันตกรรม l โปรแกรม NobelGuide l โคมไฟผ่าตัดใหญ่ l เก้าอี้ทันตกรรม l ห้องทำให้ปลอดเชื้อ l เครื่องมือรักษารากฟัน

............................................................................................................................
MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.
Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5 Fax : (66) 26369096
e-mail : silomdental@silomdental.com