หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมรากเทียม ศัลศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา
รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมฟอกสีฟัน

รักษารากฟัน

ENDODONTICS

ประวัติการศึกษา รศ.ทพญ.สายสวาท ทองสุพรรณ อบ.(วิทยาเอ็นโดดอนต์)

รศ.ทพญ.ปิยสณี พาณิชย์วิสัย, ทันตแพทย์รักษารากฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตรอาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2515)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์,
มหาวิทยาลัยเพ็นซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตรองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
ชมรมเอ็นโดดอนติกแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา รศ.ทพญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย อบ.(วิทยาเอ็นโดดอนต์)

รศ.ทพญ.ปิยสณี พาณิชย์วิสัย, ทันตแพทย์รักษารากฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อนุมัติบัตร
อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2527)
Master of Dental Science, The University of Mebourne
ทันตแพทยสภา สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
รองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ชมรมเอ็นโดดอนติกแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา ทพญ.ปดิวรัดา ศิโรรัตนเศรษฐ์ ทบ., ป.โท สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ทพญ.ปดิวรัดา ศิโรรัตนเศรษฐ์, ทันตแพทย์รักษารากฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตอาจารย์คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมรมเอ็นโดดอนติกแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ชมรมทันตกรรมหัตถการ

ประวัติการศึกษา ทพญ. ปวีณา จิวัจฉรานุกูล ทบ., ป.เอก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ทพญ. ชนรดา  ไพรศานติ, ทันตแพทย์รักษารากฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร
อนุปริญญา

ปริญญาเอก

อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค (สาขาทันตกรรมเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Clinical Science (Endodontics)
The University of Melbourne, Australia
Doctor of Philosophy, The University of Melbourne, Australia
อาจารย์ประจำภาควิชาทัตกรรมหัถการ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ชมรมทันตกรรมหัตถการ
ชมรมเอ็นโดดอนติกแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา ทพญ. ชนรดา ไพรศานติ ทบ., ป.โท สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ทพญ. ชนรดา  ไพรศานติ, ทันตแพทย์รักษารากฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

เกียรตินิยม และรางวัล
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
ทันตแพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมเอ็นโดดอนต์)
The University of Hong Kong
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.

Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096

e-mail : silomdental@silomdental.com