หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมรากเทียม ศัลศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมฟอกสีฟัน
รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมทั่วไป ปริทันตวิทยา

 

 

ปริทันตวิทยา

PERIODONTICS

 

ประวัติการศึกษา รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข ทบ., ป.คลินิก, ป.โทสาขาปริทันตวิทยา
รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข, ทันตแพทย์รักษาโรคเหงือก ปริทันตวิทยา คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

ปริญญาโท

อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2529)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
School of Dentistry, Indiana University, Indianapolis, USA
อาจารย์ประจำ ภาควิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา นาวาโท.ทพญ.สิริวิภา อำนรรฆสรเดช ทบ., ป.คลินิก
สาขาปริทันตวิทยา

นาวาโท.ทพญ.สิริวิภา อำนรรฆสรเดช, ทันตแพทย์รักษาโรคเหงือก ปริทันตวิทยา คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Postdoctoral fellowship, (Periodontology, Implantology)
Indiana University
ชมรมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา ทพญ.วิพุธสินี เตือนอารีย์ ทบ., ป.คลินิก, ป.โทสาขาปริทันตวิทยา
ทพญ.วิพุธสินี เตือนอารีย์ , ทันตแพทย์รักษาโรคเหงือก ปริทันตวิทยา คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีตอาจารย์ประจำ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมรมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.

Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096

e-mail : silomdental@silomdental.com