หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมรากเทียม ศัลศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา
รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมฟอกสีฟัน

 

 

เลเซอร์ฟอกสีฟัน

LASER TOOTH WHITENING

  ประวัติการศึกษา ทพญ.โชติกา พันธุ์คำ ทบ., อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทพญ.โชติกา พันธุ์คำ, ทันตแพทย์เลเซอร์ฟอกสีฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
อนุมัติบัตร
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
สารนิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2542)
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ทันตแพทยสภา
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ.สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์ ทบ., ป.เอก
ทพญ.สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์, ทันตแพทย์ทั่วไป คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
อาจารย์ทันตแพทย์

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, Harvard School of Dental Medicine
อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ.ปองกานต์ สุนทรฉาย ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.ปองกานต์  สุนทรฉาย, ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์  คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ.พุฒิพร มงคลชาติ ทบ.,
ทพญ.พุฒิพร มงคลชาติ, ทันตแพทย์เลเซอร์ฟอกสีฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร
สัมฤทธิบัตร
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การฟอกสีฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัมฤทธิบัตร การใช้เลเซอร์ทางทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ. จิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา ทบ.,
ทพญ. จิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา, ทันตแพทย์ทั่วไป คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)

  ประวัติการศึกษา ทพ. เพ็ชร อุ่นแพทย์ ทบ., (ศึกษาต่อ)
ทพ. เพ็ชร อุ่นแพทย์, ทันตแพทย์เลเซอร์ฟอกสีฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ป.เอก (Teeth Development)
ทพญ.วิชยา จีระเศรษฐ, ทันตแพทย์เด็ก คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปริญญาเอก
อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก,
King's Collage, London
Teeth Development, King's Collage, London
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
European Orthodontic Society

  ประวัติการศึกษา ทพญ.ผลิกา เหลืองเรืองรอง ทบ. ป.โท สาขาทันตกรรมหัถการ
ทพญ.ผลิกา เหลืองเรืองรอง, ทันตแพทย์ทันตกรรมตกแต่ง  คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
Indiana University, U.S.A.
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
Academy of Operative Dentistry

  ประวัติการศึกษา ทพญ.พีรนุช ปะจายะกฤตย์ ทบ.
ทพญ.พีรนุช ปะจายะกฤตย์, ทันตแพทย์ทันตกรรมทั่วไป คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)

  ประวัติการศึกษา ทพญ.พราวชมพู พวงมะลิต ทบ.
ทพญ.พราวชมพู พวงมะลิต, ทันตแพทย์ทันตกรรมทั่วไป คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
เกียรตินิยม และรางวัล
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)
ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต เกียรตินิยมอันดับ 2
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ.ธีรธิดา สัมปทานุกูล ทบ.
ทพญ.ธีรธิดา สัมปทานุกูล, ทันตแพทย์ทันตกรรมทั่วไป คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)

  ประวัติการศึกษา ทพ.รัชชยะ ชยางศุ ทบ.
ทพ.รัชชยะ ชยางศุ, ทันตแพทย์ทันตกรรมทั่วไป คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)

   

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.

Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096

e-mail : silomdental@silomdental.com