หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมรากเทียม ศัลศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา
รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมฟอกสีฟัน

 

 

ทันตกรรมบูรณะ

OPERATIVE DENTISTRY

  ประวัติการศึกษา ศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ ทบ. ป.โท สาขาทันตกรรมหัถการ
ผศ.ทพ. เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์, ทันตแพทย์ทันตกรรบูรณะ คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

อนุมัติบัตร
อาจารย์ทันตแพทย์

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
Indiana University, U.S.A.
สาขาทันตกรรมหัถการ สหรัฐอเมริกา
อาจารย์ประจำภาควิชาทัตกรรมหัถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพ.รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล ทบ. ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ. รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล, ทันตแพทย์ทันตกรรมบูรณะ, ทันตกรรมสวยงาม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร


ปริญญาโท
เกียรตินิยม และรางวัล

อาจารย์ทันตแพทย์

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2543)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
University of North Carolina, USA.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, University of Iowa, USA.
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, University of North Carolina, USA.
Ann and G Randolph Babkok Fellowship,
Dental Foundation of North Carolina
อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
American College of Prosthodontics
International Association of Dental Reserch
American Association of Dental Reserch

  ประวัติการศึกษา ทพญ. วไลภรณ์ สุรรังสิกุล ทบ.,
ทพญ. วไลภรณ์ สุรรังสิกุล, ทันตแพทย์ทันตกรรบูรณะ คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
การฝึกหัดเฉพาะทาง

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2537)
ทันตกรรมหัถการ, มหาวิทยาลัยมหิดล
Direct filling using color modifier
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
ชมรมเอ็นโดดอนติกแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ. เกษรี ลิ่มสวัสดิ์ ทบ.,
ทพญ. เกษรี ลิ่มสวัสดิ์, ทันตแพทย์ทันตกรรบูรณะ คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
Graduate Certificate in Clinical Dentistry (Operative Dentistry), Chulalongkron University
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
Thai Paedodontics Society

  ประวัติการศึกษา ทพ.พิทักษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์ ทบ. ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ. พิทักษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์, ทันตแพทย์ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมสวยงาม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

ปริญญาโท

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
Indiana University, USA.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
Indiana University, U.S.A.
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ.ผลิกา เหลืองเรืองรอง ทบ. ป.โท สาขาทันตกรรมหัถการ
ทพญ.ผลิกา เหลืองเรืองรอง, ทันตแพทย์ทันตกรรมตกแต่ง  คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
Indiana University, U.S.A.
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
Academy of Operative Dentistry

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.

Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096

e-mail : silomdental@silomdental.com