หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมทั่วไป ปริทันตวิทยา
รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะ ศัลศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมฟอกสีฟัน

 

 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ORAL SURGERY

 

  ประวัติการศึกษา นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ ทบ.,
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ, ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี

วุฒิบัตร
อนุมัติบัตร
อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2533)
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เยอรมัน
อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย พบ., ทบ.,ป.เอก
นพ.ทพ.ดร.บวร คลองน้อย, ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก


ปริญญาเอก


เอาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)
Doctors Der Medicine (Dr.Med.),
Friedrich-Alexander University
Erlangen-Nuremberg, Germany
Doctors Der Zahnheilkunde (Dr. Med. Dent.),
Friedrich-Alexander University
Erlangen-Nuremberg, Germany
อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ผศ.ทพ. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ ทบ., วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

ทพ.อาทพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ, ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
วุฒิบัตร
อนุมัติบัตร
อาจารย์ทันตแพทย์

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล (ญี่ปุ่น)
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ทันตแพทยสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาศัลยศาสตร์ช่องปาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ทบ., วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร, ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร
อนุมัติบัตร
อาจารย์ทันตแพทย์
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ทันตแพทยสภา
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
Oral Implantology Craniofacial Impant Surgery
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ.โชติกา พันธุ์คำ ทบ., วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทพญ.โชติกา พันธุ์คำ, ทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปาก คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
อนุมัติบัตร
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
สารนิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2542)
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ทันตแพทยสภา
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.

Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096

e-mail : silomdental@silomdental.com