หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมบูรณะ ศัลศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา
รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมฟอกสีฟัน

 

 

ทันตกรรมรากเทียม

IMPLANTS

  ประวัติการศึกษา ทพ.สุรชัย พาณิชย์วิสัย ทบ., ป.คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ.สุรชัย พาณิชย์วิสัย, ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีตอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ ทบ.,
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
นพ.ทพ. เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ, ทันตแพทย์รักษารากฟันเทียม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี

วุฒิบัตร
อนุมัติบัตร
อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2533)
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เยอรมัน
อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย พบ., ทบ.,ป.เอก
นพ.ทพ.ดร.บวร คลองน้อย, ทันตแพทย์รักษารากฟันเทียม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก


ปริญญาเอก


เอาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2534)
แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)
Doctors Der Medicine (Dr.Med.),
Friedrich-Alexander University
Erlangen-Nuremberg, Germany
Doctors Der Zahnheilkunde (Dr. Med. Dent.),
Friedrich-Alexander University
Erlangen-Nuremberg, Germany
อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ผศ.ทพ. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ ทบ., วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

ทพ.อาทพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ, ทันตแพทย์รักษารากฟันเทียม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
วุฒิบัตร
อนุมัติบัตร
อาจารย์ทันตแพทย์

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล (ญี่ปุ่น)
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ทันตแพทยสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาศัลยศาสตร์ช่องปาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ทบ., วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร, ทันตแพทย์รักษารากฟันเทียม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร
อนุมัติบัตร
อาจารย์ทันตแพทย์
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2537)
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ทันตแพทยสภา
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล
Oral Implantology Craniofacial Impant Surgery
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพ.รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล ทบ. ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ. รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล, ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรมสวยงาม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร


ปริญญาโท
เกียรตินิยม และรางวัล

อาจารย์ทันตแพทย์

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2543)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
University of North Carolina, USA.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, University of Iowa, USA.
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, University of North Carolina, USA.
Ann and G Randolph Babkok Fellowship,
Dental Foundation of North Carolina
อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
American College of Prosthodontics
International Association of Dental Reserch
American Association of Dental Reserch

ประวัติการศึกษา นาวาโท.ทพญ.สิริวิภา อำนรรฆสรเดช ทบ., ป.คลินิก
สาขาปริทันตวิทยา

นาวาโท.ทพญ.สิริวิภา อำนรรฆสรเด, ทันตแพทย์รักษารากฟันเทียม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Postdoctoral fellowship, (Periodontology, Implantology)
Indiana University
ชมรมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ.ปริญญา  อมรเศรษฐชัย, ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์  คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพ.กรเทพ สุขยุคล ทบ. ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ.กรเทพ  สุขยุคล, ทันตแพทย์ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมสวยงาม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

ปริญญาโท

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
Advance periodontal and implant surgical program,
university of Michigan
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
International team of Implantology (ITI)

  ประวัติการศึกษา ทพ.พิทักษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์ ทบ. ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ. พิทักษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์, ทันตแพทย์ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมสวยงาม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

ปริญญาโท

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
Indiana University, USA.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
Indiana University, U.S.A.
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.

Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096

e-mail : silomdental@silomdental.com