หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมรากเทียม ศัลศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา
รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมฟอกสีฟัน

 

 

ทันตกรรมประดิษฐ์

PROSTHODONTICS

  ประวัติการศึกษา ทพ.สุรชัย พาณิชย์วิสัย ทบ., ป.คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ.สุรชัย พาณิชย์วิสัย, ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2526)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อดีตอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพ.รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล ทบ. ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ. รุ่งกิจ หลีหเจริญกุล, ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรมสวยงาม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร


ปริญญาโท
เกียรตินิยม และรางวัล

อาจารย์ทันตแพทย์

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2543)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
University of North Carolina, USA.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, University of Iowa, USA.
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, University of North Carolina, USA.
Ann and G Randolph Babkok Fellowship,
Dental Foundation of North Carolina
อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
American College of Prosthodontics
International Association of Dental Reserch
American Association of Dental Reserch

  ประวัติการศึกษา ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ.ปริญญา  อมรเศรษฐชัย, ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์  คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ.ปองกานต์ สุนทรฉาย ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.ปองกานต์  สุนทรฉาย, ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์  คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพ.ชัชวาล จิราวัฒนพงษ์ ทบ., ป.คลินิคสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ.ชัชวาล  จิราวัฒนพงษ์ ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตรสมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์


ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2536)
Certificate of the Implant Prosthodontic Section,
International Congress of Oral Implantologist ICOI 2006.
Certification of Fixed and removable denture
of prosthodontic association.
Certification of advance and update prosthodontic,
Mahidol University
Certification of Professional implant advanced
training course AIC
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ชมรมทันตกรรมหัตถการ

  ประวัติการศึกษา ทพ.กรเทพ สุขยุคล ทบ. ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ.กรเทพ  สุขยุคล, ทันตแพทย์ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมสวยงาม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

ปริญญาโท

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
Advance periodontal and implant surgical program,
university of Michigan
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
International team of Implantology (ITI)

  ประวัติการศึกษา ทพ.พิทักษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์ ทบ. ป.โท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ทพ. พิทักษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์, ทันตแพทย์ทันตกรรมตกแต่ง, ทันตกรรมสวยงาม คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

ปริญญาโท

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
Indiana University, USA.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
Indiana University, U.S.A.
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.

Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096

e-mail : silomdental@silomdental.com