หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
รักษารากฟัน ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมรากเทียม ศัลศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมฟอกสีฟัน

 

 

ทันตกรรมจัดฟัน

ORTHODONTICS

 

  ประวัติการศึกษา ทพ.พ.ต.อ. กษพล กองเกียรติกุล ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทพ.พ.ต.อ. กษพล กองเกียรติกุล, ทันตแพทย์จัดฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ประวัติราชการ
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2522)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์เอก งานทันตกรรมโรงพยาบาลตำรวจ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
สมาคมลิงกัวล์ออโธรดอนติคแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคมลิงกัวล์ออโธรดอนติคแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ.หทัยชนก เจริญยิ่ง ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ.หทัยชนก เจริญยิ่ง, ทันตแพทย์จัดฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

อนุมัติบัตร
ปริญญาโท

อาจารย์ทันตแพทย์

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน
The University of Sydney, Australia
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล, ทันตแพทย์จัดฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

ปริญญาโท

เกียรตินิยม และรางวัล
อาจารย์ทันตแพทย์

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2536)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน
The University of Queenland, Australia
ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต เกียรตินิยมอันดับ 2
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ.วรรณจิรา ชุติมานุตสกุล ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 ทพญ.วรรณจิรา ชุติมานุตสกุล, ทันตแพทย์จัดฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

เกียรตินิยม และรางวัล

การฝึกหัดเฉพาะทาง
อาจารย์ทันตแพทย์
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2541)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน
The University of Sydney, Australia
Frist prize of postgraduate othodontics treatment case in the clinical day meeting of the Australian Society of Orthodontists
Invisalign Accreditation, Australia
อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ม.ศรีนคริทร์วิโรฒ ประสานมิตร
The Australian Society of Orthodontists
Invisalign
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพ.ดร. อาทิตย์ มโนภินิเวศ ทบ., ป.เอก(ทันตกรรมจัดฟัน)
ทพ.ดร. อาทิตย์  มโนภินิเวศ, ทันตแพทย์จัดฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

เกียรตินิยม/รางวัล
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2543)
Orthodontic Sciences,
Tokyo medical and Dental University (Japan)
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ.ศิริรัตน์ งามพสุธาดล ทบ., ป.โท สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ.ศิริรัตน์ งามพสุธาดล, ทันตแพทย์จัดฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, New York University
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
สมาคมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล ทบ., ป.เอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน
ทพ.จิรวัฒน์ เกียรติบูรณกุล, ทันตแพทย์จัดฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

เกียรตินิยม และรางวัล
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2546)
Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics)
University of Queensland, Australia
ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต เกียรตินิยมอันดับ 2
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.

Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096

e-mail : silomdental@silomdental.com