หน้าแรก ทำเนียบทันตแพทย์ บริการ เทคโนโลยี สาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมรากเทียม ศัลศาสตร์ช่องปาก ปริทันตวิทยา
รักษารากฟัน ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมทั่วไป เลเซอร์ฟอกสีฟัน

 

 

เลเซอร์ฟอกสีฟัน

LASER TOOTH WHITENING

  ประวัติการศึกษา ทพญ.โชติกา พันธุ์คำ ทบ., อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทพญ.โชติกา พันธุ์คำ, ทันตแพทย์เลเซอร์ฟอกสีฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
อนุมัติบัตร
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)
สารนิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2542)
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ทันตแพทยสภา
สมาคมศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเซียลแห่งประเทศไทย
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ.พุฒิพร มงคลชาติ ทบ.,
ทพญ.พุฒิพร มงคลชาติ, ทันตแพทย์เลเซอร์ฟอกสีฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร
สัมฤทธิบัตร
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การฟอกสีฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัมฤทธิบัตร การใช้เลเซอร์ทางทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ. จิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา ทบ.,
ทพญ. จิริหทัย พึ่งบุญ ณ อยุธยา, ทันตแพทย์ทั่วไป คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)

  ประวัติการศึกษา ทพ. คมศักดิ์ โชคอำนวย ทบ., อนุมัตรบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป
ทพ. คมศักดิ์  โชคอำนวย, ทันตแพทย์เลเซอร์ฟอกสีฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร
อนุมัตรบัตร
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ. วิลาสินี วายทองคำ ทบ.,
ทพญ. วิลาสินี  วายทองคำ, ทันตแพทย์เลเซอร์ฟอกสีฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)

  ประวัติการศึกษา ทพ. เพ็ชร อุ่นแพทย์ ทบ.,
ทพ. เพ็ชร อุ่นแพทย์, ทันตแพทย์เลเซอร์ฟอกสีฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพ. ชลธี เวโรจน์ ทบ.,
ทพ. ชลธี เวโรจน์, ทันตแพทย์เลเซอร์ฟอกสีฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
เกียรตินิยม และรางวัล
สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต เกียรตินิยมอันดับ 2
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

  ประวัติการศึกษา ทพญ. นิศา จิตติวัฒนพงศ์ ทบ.,
ทพญ. นิศา จิตติวัฒนพงศ์, ทันตแพทย์เลเซอร์ฟอกสีฟัน คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี
เกียรตินิยม และรางวัล

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (2547)
ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต เกียรตินิยมอันดับ 2

  ประวัติการศึกษา ทพญ. อนุทรี ยอดบริบูรณ์ ทบ.,
ทพญ. อนุทรี ยอดบริบูรณ์, ทันตแพทย์ทั่วไป คลินิคทันตกรรม

ปริญญาตรี

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)

   

............................................................................................................................

MAKE SURE OF YOUR SMILE. Copyright © 2004 SILOM DENTAL BUILDING. All Rights Reserved.

Call Center : (66) 2636 9091,97 Tel : (66) 2636 9092-5  Fax : (66) 26369096

e-mail : silomdental@silomdental.com